A nyelvvizsgákról általában

Nyelvvizsga információk

Sikeres nyelvvizsga után

Az itt található információkkal segítséget szeretnénk nyújtani azoknak a nyelvtanulóknak, akik nyelviskolánk Angol vagy Német nyelvtanfolyamainak elvégzése mellett nyelvvizsgára készülnek. Az alábbiakban összefoglaljuk a Közös Európai Referenciakeret (KER) nyelvvizsgákra vonatkozó osztályozását, azok jelentését valamint az egyes szintek által képviselt nyelvi képességek meghatározását. Tanulóink figyelmébe ajánljuk, hogy oldalunkon elérhető egy teljesen ingyenes angol nyelvtani összefoglaló segédlet, amely rendkívül hasznosnak bizonyulhat mindazoknak, akik át szeretnék ismételni angol nyelvtani tanulmányaikat - például külföldi utazások előtt, nyelvvizsgára vagy diplomára készülve, illetve nyelviskolánk angol tanfolyamainak kiegészítéseként!

Az angol nyelvtani segédlet letöltése

KER - A Közös Európai Referenciakeret által elfogadott nyelvi szintek

A KER a nyelvi képességek cselekvésközpontú osztályozására létrehozott rendszer, amely a nyelvtanulót tudása és képességei szerint osztályozza az adott nyelv tekintetében. A rendszer a nyelvi képességeket az olvasás, az írás, a beszéd és a hallás utáni értés terén osztályozza. A KER szintjei alapján megközelítőleg te is besorolhatod saját nyelvtudásodat. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani az oldalon fellelhető ANGOL vagy NÉMET szintfelmérő tesztekkel.

KER nyelvvizsgaszintek

A KER szintrendszer felépítése - nyelvvizsgaszintek

Az alábbi táblázatban az egyes nyelvi szintek ismertetőjegyeit találod összegyűjtve. Ezek alapján te is megtudhatod, hogy a nyelvtanfolyamok során elvégzett gyakorlatokat milyen szinten sikerült elsajátítani, illetve az adott szinthez milyen területeken kell még fejlődnöd, ha a tanfolyamokat követően nyelvvizsgára szeretnél készülni. Az önértékelés és a tudásszint állandó monitorozása központi helyen kell, hogy szerepeljen minden nyelvtanfolyamra járó tanuló esetében.

Alapszintű nyelvhasználó

A1 - Minimumszint
(Nem akkreditált)

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész. Az angol nyelvtan fordulatait a szükséges mértékig ismeri.

A2 - Alapszint
(Nem akkreditált)

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség, ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Az angol nyelvtan fordulatait alapvetően ismeri, azokat többnyire magabiztosan alkalmazza.

Önálló nyelv-használó

B1 - Küszöbszint
(Államilag elismert alapfokú)

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket. Az angol nyelvtan fordulatait jól ismeri, azokkal önálló gondolatokat képes megfogalmazni és érzékeli a nyelvtani eszközök kifejezőképességét.

B2 - Középszint
(Államilag elismert középfokú)

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni sokféle témában, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. Az angol nyelvtan fordulatait magabiztosan használja, gondolkodás nélkül alkalmazza, azokkal jól felépített érveket, gondolatokat közölni képes.

Mesterfokú nyelv-használó

C1 - Haladó szint
(Államilag elismert felsőfokú)

Meg tud érteni igényesebb és hosszabb különböző típusú szöveget, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül, hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Az angol nyelvtan fordulatait magabiztosan használja, természetesnek érzi a fordulatokat, stilisztikai háttérrel képes ellátni mondanivalóját, biztosan és hatékonyan érvel, felhasználva a nyelvtani szabályok adta kereteket.

C2 - Mesterszint
(Közel anyanyelvi szint)

Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és az elbeszéléseket. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is. Az angol nyelvtan fordulatait tökéletesen ismeri, az élet bármely területén képes kifejezésre juttatni gondolatait, stílusában teljesen magabiztos, már-már művészi kifejezésmódokat, a hétköznapitól eltérő megfogalmazásokat alkalmaz.